.מוצהר ומסכם בזה כי התנאים המלאים והמחייבים מפורטים בתנאי הפוליסה
.במקרה של סתירה בין תנאי הפוליסה לבין התנאים המפורטים בדף פרטי הביטוח, יגברו תנאי הפוליסה
__________________________________________________